اکبر رضایی

تحلیل گر و مدرس و مشاور سرمایه گذاری در بورس